PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY PRE SYSTÉM PRODUKTOV BRICKER

 1. Záväzky – predajné a dodacie podmienky pre systém produktov BRICKER, t.j. sortiment výrobkov, doplnkov a vzoriek, ktorý je uvedený v aktuálnom cenníku a prospektových materiáloch predávajúceho a na webe www.bricker.sk, (ďalej len „Tovar“), platia pre všetky realizované obchodné prípady medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré súvisia s Tovarom. Tieto podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom. Všetky ponuky predávajúceho, kúpne zmluvy, predaj a dodávky sa uskutočňujú na základe týchto predajných a dodacích podmienok pre systém produktov BRICKER ( ďalej len „podmienky“), ktoré po objednávke stiahnutej z webovej stránky www.bricker.sk, zaslanej kupujúcim predávajúcemu, platia ako kupujúcim bez námietok prijaté a schválené a sú ako pre kupujúceho, tak i pre predávajúceho záväzné. Objednávanie vzoriek tehlových obkladov zo systému produktov BRICKER (ďalej len ,,vzorky“) prebieha výlučne cez stránku www.bricker.sk, v sekcií produkty, alebo akciové produkty. Objednávanie ostatného Tovaru prebieha po vzájomnom stretnutí v niektorých z predajných miest partnerov BRICKER, alebo online e-mailom, ale vždy len na základe cenovej ponuky od partnera BRICKER (partner BRICKER je subjekt, ktorý je autorizovaný a oprávnený k predaju Tovaru, ďalej len „partner BRICKER“).
 2. Vyobrazenia produktov a obchodného Tovaru v prospektoch predávajúceho a na webovej stránke sú ilustračné. Vydanie nových prospektov ruší platnosť predchádzajúcich prospektov. Váhy produktov a obchodného Tovaru predávajúceho a výpočty spotreby materiálu na konkrétny objekt sú orientačné, a sú uvádzané len v platnom cenníku Tovaru BRICKER.
 3. Ceny –  v súvislosti s podmienkami platia ceny za Tovar podľa aktuálneho Cenníka produktov pre Tovar – systém produktov BRICKER, pričom v prípade zmeny cien si predávajúci vyhradzuje právo upraviť ceny podľa cien platných v deň expedovania Tovaru zo závodov predávajúceho. Ceny uvedené v Cenníku produktov predávajúceho sú cenami za Tovar včítane nakládky bez dopravy na území SR bez aj s DPH. Cenové ponuky predávajúceho sú záväzné do 30 dní od dátumu vystavenia, ak nie je písomne dohodnuté inak.
 4. Objednávka Tovaru –cez stránku www.bricker.sk je možné objednanie iba vzoriek tehlových obkladov. V prípade záujmu o objednanie Tovaru, kupujúci musí kontaktovať partnera BRICKER cez e-mail info@bricker.sk. Predávajúci je povinný tento dopyt preposlať jednému z partnerov BRICKER, (alebo tento dopyt vybaviť sám) ktorý sa spojí s kupujúcim, alebo kupujúci môže partnera BRICKER kontaktovať sám z webu v sekcií „predajne“.
 5. Dodávky a dodacie lehoty – dodávky vzoriek Tovaru realizuje predávajúci na základe zaslanej elektronickej objednávky vzoriek kupujúceho z webu www.bricker.sk. Dodávky ostatného Tovaru prebieha na základe objednávky od partnera BRICKER. V závislosti od disponibilných, výrobných a prepravných kapacít predávajúceho, predávajúci dodržiava dohodnuté dodacie lehoty, za predpokladu nerušeného pracovného procesu, ako aj v prípade, že sa nevyskytnú nepredvídateľné prekážky. Dodacia lehota vzorky, alebo Tovaru je 5 pracovných dní od obdržania elektronickej objednávky, pričom dodacia lehota začína plynúť dňom obdržania objednávky, ak táto bola zaslaná a zaevidovaná na oddelení odbytu maximálne do 14:00 hodiny pracovného dňa. Deň obdržania objednávky sa do stanovenej lehoty nezapočítava v prípade, ak objednávka bola zaslaná a zaevidovaná oddelením odbytu po 14:00 hodine, vtedy sa za prvý deň lehoty považuje pracovný deň nasledujúci po dni doručenia objednávky. Dodanie do 5 pracovných dní sa vzťahuje na vzorky a Tovary označené ako tovar skladom v Cenníku produktov BRICKER. Tovary, ktoré nie sú označené ako skladový tovar, sú dodávané podľa individuálnych dodacích lehôt, o ktorých bude kupujúci priebežne informovaný). Pokiaľ kupujúci požaduje na jedno miesto vykládky zrealizovať viac ako jednu dodávku v priebehu jedného dňa, predávajúci nie je povinný v tomto prípade dodržať požadovaný termín dodania. V prípade výskytu udalostí spôsobených vyššou mocou, ako napr. prevádzkové poruchy, výpadky el. prúdu, dopravné alebo poveternostné problémy, ako aj úradné a iné zásahy, ktorým riadny obchodník akoukoľvek snahou nemôže zabrániť, sa vyššie stanovené lehoty predlžujú o dobu trvania prekážok spôsobených vyššou mocou. Nedodržanie termínu dodania v týchto prípadoch neoprávňuje kupujúceho uplatniť si náhradu prípadných s tým súvisiacich nákladov a/alebo akejkoľvek škody. Kupujúcemu sa v takomto prípade odporúča priebežne sa informovať o možných termínoch dodania na oddelení odbytu predávajúceho. Dodaciu lehotu 5 pracovných dní predávajúci negarantuje ani v prípade nedostatku výrobnej kapacity a v čase mimoriadnych predajných akcií, o čom predávajúci po obdržaní objednávky do 3 pracovných dní informuje kupujúceho. Predávajúci si vyhradzujú právo pozastaviť alebo obmedziť príjem objednávok v prípade, ak by hrozilo nedodržanie dodacích lehôt. Dodávky a dodacie lehoty na dodanie systému produktov BRICKER upresňuje konkrétna predajňa po vzájomnej dohode s kupujúcim.
 6. Prevzatie tovaru a organizácia vykládky – predávajúci požaduje potvrdenie prevzatia vzorky alebo Tovaru na dodacom liste, vystavenom predávajúcim, ktorý predloží zmluvný prepravca predávajúceho kupujúcemu, a to aj v prípade, ak zmluvným prepravcom predávajúceho je sám kupujúci.

Vzorky obkladov sa zasielajú na základe objednávky z webovej stránky www.bricker.sk nasledovne :

1. kuriérska spoločnosťou, teda vzorka príde zákazníkovi až domov, respektíve po prvé dvere.

2. doručenie obchodným zástupcom, teda vzorku doručí kupujúcemu sám partner BRICKER, ktorého oblasť pôsobenia sa nachádza najbližšie k zákazníkovi.
3. osobným odberom, teda odber vzorky priamo u partnera BRICKER, ktorého si vyberie v objednávke.

Dodanie Tovaru do 2 paliet je možné dodať kupujúcemu priamo na stavbu, alebo partnerovi BRICKER na sklad. Vyloženie je zabezpečené hydraulickým čelom. Tovar v množstve viac ako 2 palety je automaticky dodávaný na sklad partnera BRICKER. Odtiaľ si kupujúci môže tovar prevziať, alebo sa dohodne na preprave spolu s vyložením s partnerom BRICKER.

 1. Platby – za vzorky prebiehajú formou zaslanej faktúry kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný postupovať pri úhrade faktúr predávajúceho podľa dohodnutých platobných podmienok faktúry. Objednaná vzorka sa expeduje až po úhrade faktúry kupujúcim, respektíve po pripísaní prostriedkov na účet predávajúceho. Každá presne neidentifikovateľná platba od kupujúceho sa použije na krytie najstaršej nezaplatenej pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu. Pri neplnení platobnej povinnosti (napr. ak je kupujúci v omeškaní s úhradou akéhokoľvek záväzku voči predávajúcemu) je predávajúci oprávnený plnenie zmluvy zastaviť, požadovať platbu vopred, t.j. pred splnením povinnosti predávajúceho alebo žiadať dostatočnú záruku a kupujúci v tomto prípade nie je oprávnený žiadnym spôsobom sankcionovať predávajúceho a ani žiadať od neho náhradu škody. Kupujúci nemá právo z dôvodu reklamácie vád materiálu alebo uplatnenia nároku na náhradu škody platby faktúr odkladať. Pri oneskorenej platbe má predávajúci právo účtovať úroky z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania, nie však nižšie než priznáva právny poriadok Slovenskej republiky. Platby za ostatný Tovar (zákazka) a súvisiace podmienky sa individuálne riešia medzi kupujúcim a predávajúcim, t.j. partnerom BRICKER pri objednaní Tovaru .
 2. Vystavenie dobropisov (mínusových platieb) – v prípade vystavenia dobropisu dá predávajúci priebežne príkaz k úhrade všetkých vystavených dobropisov na bankový účet kupujúceho, ktorý musí poskytnúť predávajúcemu písomnou formou. V prípade, že predávajúci evidujú na zákazníckom účte kupujúceho vedenom u predávajúceho faktúry po lehote splatnosti, predávajúci uhradí dobropisy až po úhrade všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu v celom rozsahu. Predávajúci má právo jednostranne započítať s kupujúcim vzájomné pohľadávky a záväzky.
 3. Obeh paliet – Predávajúci štandardne dodáva Tovar na nevratných paletách, ktorých cena je obsiahnutá v cene za Tovar. Vrátenie takýchto paliet predávajúcemu nie je možné.
 4. Poskytnutie záruk – predávajúci poskytuje záruku na Tovar v zmysle príslušných ustanovení reklamačného poriadku.
 5. Právo vlastníctva – dodávaný Tovar a vzorky predávajúceho zostávajú vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu.
 6. Vizualizácie fasád – predávajúci poskytuje možnosť vizualizácie fasády kupujúceho zdarma na svojej webovej stránke. Po obdržaní objednávky kupujúceho na spracovanie vizualizácie, a po dodaní potrebných podkladov predávajúcemu, predávajúci spracuje vizualizáciu jedného pohľadu fasády, alebo interiéru, podľa výberu kupujúceho Spracovanú vizualizáciu posiela, alebo osobne doručí, predávajúci (partner BRICKER) priamo kupujúcemu. Pre vizualizáciu, ktorá bola spracovaná zdarma, platí autorské právo, teda kupujúci nemá právo tieto vizualizácie poskytovať tretím osobám. Ak má kupujúci záujem o spracovanie ďalších vizualizácií, predávajúci vystaví faktúru na ďalší pohľad vizualizácie, ktorého cena je definovaná v cenníku služieb pre zákazníkov.
 7. Vrátenie vzoriek tehlových obkladov – všetky nepoškodené vzorky, ktoré si kupujúci objedná, má právo kupujúci vrátiť predávajúcemu do 14 dní bez udania dôvodu, do najbližšej predajne partnera BRICKER, kde mu budú vrátené peniaze formou zľavy na zakúpený tovar, alebo v hotovosti. Kupujúci má právo tiež zaslať nepoškodené vzorky poštou do 14 dní, na adresu spoločnosti Tehlové domy, s.r.o., Agátová 3375/22, 841 01, Bratislava. Po prevzatí vrátených nepoškodených vzoriek má predávajúci povinnosť vystaviť dobropis kupujúcemu v plnej výške a zaslať finančné prostriedky do 30 dní od obdržania zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať poplatok za amortizáciu až do výšky 100%.

Pri Mlyne 42,
949 05 Nitra – Dolné Krškany
Pondelok – Piatok
8.00 – 16.00 h.
+421 917 234 234
klinker@klinker.sk

Zlatovská ulica 28,
911 05 Trenčín
Pondelok – Piatok 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 12:00
Gabriel Bernáth
0907 787 177
bernath@baugarten.sk

Bratislavská 8
917 02 Trnava
Pracovný týždeň od 8:00 – 17:00
Sobota od 8:00 – 12:00
+421 911 677 710
obchod@benio.sk

Priemyselná 12, 974 01
Banská Bystrica
Pondelok – Piatok
7.30 – 16.00 h.
+421 908 939 123 
lamper@lamper.sk