Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a dát je pre skupinu BRICKER veľmi dôležitá a preto pri vedení našich aktivít rešpektujeme zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. V tejto časti Vás chceme informovať, aké údaje naša skupina získava pri Vašej návšteve webovej stránky a na aké účely ich používa:

Kto sme?

Osobné údaje poskytujete spoločnosti Tehlové domy, s. r. o., so sídlom Agátová 3375/22, 841 01 Bratislava, IČO: 52 241 980. Táto spoločnosť bude tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“ alebo „Spoločnosť“. Osobné údaje získavame a spracúvame vždy v súlade s právnymi predpismi a bezpečne.

Aké údaje zbierame?

Na marketingové účely zbierame všetky údaje podľa registračného formuláru v sekcií Partneri ( meno a priezvisko, emailová adresa, prípadne údaje z vyplneného dotazníka), ďalej vo formulároch pri objednávaní vzorky tehlového obkladu, vizualizácie, zamerania, alebo dopytu na cenovú ponuku (meno a priezvisko, emailová adresa, telefón, adresa a/alebo miesto doručenia, parametre stavby, fotka Vašej stavby pre spracovanie vizualizácie)

Načo a na akom právnom základe zbierame údaje, je to povinné?

Ak ste udelili súhlas aj na zasielanie newsletterov a ponúk, zaradili sme Vás do nášho zoznamu ľudí, ktorým ponuky rozosielame emailom. Súhlas je dobrovoľný.

Na základe Vášho súhlasu – ak ste nám ho udelil pri kúpe nášho tovaru, súťaži alebo špeciálnej ponuke na základe nášho legitímneho záujmu – prípadne aj bez výslovného súhlasu spracúvame Vaše údaje aj na účely priameho marketingu (bez výslovného súhlasu iba na tento účel)., .

Na základe zákonnej povinnosti spracúvame v osobitnom zozname v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a číslo telefónu tých ľudí, ktorí podali námietku proti spracúvaniu osobných údajov, aby sme zabezpečili, že nebudú opätovne zaradení do systému.

Čo s údajmi robíme?

Ak ste vyjadrili záujem o  konkrétny produkt, budeme Vás telefonicky kontaktovať a informovať o možnostiach objednania a ďalších benefitoch. Uvedenie kontaktných údajov (meno, telefón, e-mailová adresa), miesta a obce stavby a údajov o stavbe nám umožní poskytnúť Vaše kontaktné údaje partnerovi skupiny BRICKER z Vášho regiónu. Zároveň Vám poskytujeme adresné ponuky v danom regióne.

Súhlas na zasielanie newletterov a ponúk využívame len na účely marketingovej komunikácie formou emailu. Tento systém nevyužívame na iné účely.

Osobné údaje v týchto systémoch nepredávame ani neposkytujeme iným osobám. Údaje sú uložené na serveri a sú zabezpečené proti strate a neoprávnenému prístupu.

Ako dlho údaje spracúvame

Údaje spracúvame až kým neodvoláte svoj súhlas s poskytnutím. Údaje, ktoré spracúvame na priamy marketing bez výslovného súhlasu, spracúvame len do podania námietky proti spracúvaniu. Údaje, ktoré spracúvame na základe zákonnej povinnosti, spracúvame po celý čas trvania povinnosti.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii, alebo emailom na adrese info@bricker.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Námietka

Ak Vaše údaje spracúvame na priamy marketing bez Vášho súhlasu, môžete kedykoľvek proti spracúvaniu namietať. Toto právo môžete uplatniť emailom na adrese info@bricker.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Pokiaľ ide o iné údaje, ktoré spracúvame na základe legitímneho záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť emailom na adrese info@bricker.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Ďalšie Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy (napríklad po odvolaní súhlasu, namietaní proti priamemu marketingu, pri protizákonnom spracúvaní, po uplynutí účelu spracúvania).

Ďalej v prípade odvolania súhlasu, máte právo na prenosnosť údajov (t.j. aby sme Vám Vaše údaje poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi).

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pri Mlyne 42,
949 05 Nitra – Dolné Krškany
Pondelok – Piatok
8.00 – 16.00 h.
+421 917 234 234
klinker@klinker.sk

Zlatovská ulica 28,
911 05 Trenčín
Pondelok – Piatok 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 12:00
Gabriel Bernáth
0907 787 177
bernath@baugarten.sk

Bratislavská 8
917 02 Trnava
Pracovný týždeň od 8:00 – 17:00
Sobota od 8:00 – 12:00
+421 911 677 710
obchod@benio.sk

Priemyselná 12, 974 01
Banská Bystrica
Pondelok – Piatok
7.30 – 16.00 h.
+421 908 939 123 
lamper@lamper.sk